نمونه سوالات برنامه نويسي اوليه

یکشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۷

11-   نوع داده چيست؟ انواع داده در زبان++ C را نام برده و كاربرد آن را بنويسيد.

12-   تفاوت پيشوند Signed با Unsigned در  نوع داده چيست؟

13-   تفاوت پيشوند Short با Long در نوع داده چيست؟

14-   براي نامگذاري شناسه­ها در زبان ++C از چه قواعدي بايد پيروي كنيم؟

15-   حداكثر طول يك شناسه در زبان C++ چند كاراكتر است؟

16-   كدام يك از نامهاي زير معتبر و كداميك نامعتبر است؟ به چه دليل؟

1hello, hello!world, no 1, age.34, .bmp, s-1, s_1, one1, printf

17-   منظور از مقداردهي اوليه به متغيرها چيست؟ مثال بزنيد.

18-   از چه راههايي مي­توانيم به يك متغير مقدار دهيم؟

19-   كداميك از دستورات زير معتبر و كدام نامعتبر هستند؟ به چه دليل؟

int x, int y;      int x=y=z=10;               int x, y=10.67;

char ch=65, k=’k’;    char d=’23’;     char f=’\n’, b=’\\’;

20-   ثابت چيست؟ به چه منظوري در برنامه­ها استفاده مي­شود؟ چگونه؟

21-   پيش پردازنده چيست؟

22-   عملگر چيست؟ در زبان C++ عملگرها به چند دسته تقسيم مي­شوند؟

23-   عملگر (++) و (--) جزء كدام دسته از عملگرهاست؟ چه كاري انجام مي­دهد؟ با مثال توضيح دهيد.

24-   تفاوت عملگر با عملوند در چيست؟

25-   در مثالهاي زير، در پايان اجراي دستورات مقادير متغيرها چه مي­باشند؟

x = 10;

y = ++ x;

x = 10;

y = 15;

m = ++x + y++;

x = 10;

y = 15;

m = ++x + --y;

x = 10;

y = ++++ x;

x = 10;

y =  x++++;

 

 

 

 

 


26-   با فرض x=10, y=20 مقدار m چيست؟

m = y/x/x*10+y-++x*10;

27-   در هر كدام از عبارات زير مقدار y را مشخص كنيد.

x = 10 ;

y = x > 5 ? 1 : 0 ;

y = x > 5 ? x*2 : x /2 ;

y = x > 5 ? (x = 10) : (x = 20) ;

y = x > 5 ? !x : !!x ;

y = x > 5 ? x++ : x--;

y = x > 5 ? x++ : x++;

 

28-   ويژگيهاي برنامه ساخت يافته(ساختمند) را بنويسيد.

29-   شش مرحله مربوط به برنامه نويسي ساختمند را نام برده و توضيح دهيد.

30-   برنامه­هاي C++ با چه پسوندي ذخيره مي­شوند؟

31-    كتابخانه در يك زبان به چه معناست؟

32-   از عبارت #include در زبان ++C به چه منظوري استفاده مي­شود؟

33-   فايلهاي سرآيند يا (Header Files) چه فايلهايي هستند؟ مثال بزنيد.

34-   ساختار كلي يك برنامه به زبان ++C چگونه مي­باشد؟

35-    استفاده از دستور return 0;  در پايان يك برنامه چه مزيتي دارد؟

36-   دستور ورودي و خروجي در زبان C++ چه دستوري مي­باشد؟

37-   براي چاپ اعداد مبناي 16 در زبان C++ از چه نمادي استفاده مي­شود؟

38-   استفاده از نماد %n در دستور printf به چه منظوري است؟

39-   كاربرد هر يك از علائم زير را بنويسيد؟

\n , \t , \” , \’ , \0 , \\

40-   با فرض a=10, b=20, c=30, d=40 خروجي هر يك از دستورات زير را بنويسيد؟

a + b / c –d

( a + b ) / c –d

a + b / (c – d )

(a + b) / (c –d )

41-   برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد صحيح k, l, m را خوانده مقدار عبارتهاي زير را چاپ كند.

k < l + m          k > l –m           k == l / m         k < l < m          k > l > m

42-   برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد صحيح i, j, k را خوانده ، مقدار عبارتهاي زير را چاپ كند.

i > j  && j > k              i > j || j > k       !( i > j ||  j > k)

43-   برنامه­اي بنويسيد كه عبارتهاي زير را همراه با مقدار آنها چاپ كند.

2 < 3 || 2 > 3                2 < 3 && 2 > 3            2 < 3 && 2 > 1            2 < 3 &&  !(2 > 3)

44-    

45-   كاربرد كليد ALT+F5 چيست؟

46-   براي پاك كردن صفحه خروجي از چه دستوري استفاده مي­شود؟ نام كتابخانه آن را ذكر كنيد.

47-   كاربرد دستور gotoxy() چيست؟

48-   براي چاپ اطلاعات عددي از نوع long و short از چه نمادهايي استفاده مي­كنيم؟

49-   چگونه مي­توانيم يك عدد اعشار را با تعداد اعشار دلخواه چاپ كنيم؟

50-   تفاوت دو عملگر = و = = در چيست؟

51-   از نماد %p به چه منظوري استفاده مي­كنيم؟

52-   عملگر sizeof() چه كاري انجام مي­دهد؟

53-   تفاوت دستورات getch(), getche(), getchar() چيست؟

54-   منظور از نماد ‘\r’ چيست؟ چه كاربردي دارد؟

55-   عملگر تبديل نوع چيست؟ به چه منظوري استفاده مي­شود؟ مثال بزنيد.

56-  

Cout<<“You\’LL Find It!”;

 خروجي دستور مقابل چيست؟

57-   برنامه­اي بنويسيد كه تعداد ثانيه، دقيقه و روز يك سال را چاپ كند.

58-   برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و عدد بعدي و قبلي و خود عدد را به ترتيب چاپ كند.

59-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

60-   برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

61-   برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و زوج يا فرد بودن آنرا مشخص كند.

62-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد صحيح گرفته و عملگرهاي محاسباتي را بر روي آنها اعمال كرده و پاسخ آنها را چاپ كند.

63-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته مشخص كند آيا يكي از اين دو عدد بر ديگري بخش پذير است يا خير؟

64-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و اعداد بين اين دو عدد را چاپ كند.

65-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و اعداد زوج بين اين دو عدد را چاپ كند.

66-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و اعداد فرد بين اين دو عدد را چاپ كند.

67-   برنامه­اي بنويسيد كه ابتدا دو عدد گرفته و سپس عدد سومي گرفته و تمامي اعداد بين دو عدد اول كه بر سومي بخش پذير هستند را چاپ كند.

68-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و اعداد بين اين دو عدد را از بزرگ به كوچك چاپ كند.

69-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و واسط هندسي آن دو عدد را چاپ كند.

70-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد m ,n گرفته و n عدد بعد از m چاپ كند.

71-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد m, n را گرفته و nامين عدد بعد از m را چاپ كند.

72-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد از ورودي گرفته ماكزيمم و مينيمم را چاپ كند.

73-   برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و ماكزيمم را چاپ كند.

74-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته در صورتي كه اولي از دومي بزرگتر باشد تفاضل آنها و در غير اينصورت جمع آنها را چاپ كند.

75-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته در صورتي كه اولي از دومي بزرگتر باشد جمع آنها را چاپ كند در غير اينصورت يك عدد ديگر گرفته و حاصلضرب هر سه عدد را چاپ كند.

76-   برنامه­اي بنويسيد كه 20 عدد گرفته ماكزيمم را چاپ كند.

77-   برنامه­اي بنويسيد كه به تعداد دلخواه عدد گرفته و ماكزيمم آنها را چاپ كند.

78-   برنامه­اي بنويسيد كه به تعداد دلخواه عدد گرفته و ميانگين آنها را چاپ كند.

79-   برنامه­اي بنويسيد كه نمره يك دانشجو را گرفته در صورتي كه نمره بين 15 تا 20 باشد حرف A و اگر بين 10 تا 15 باشد حرف B و اگر بين 5 تا 10 باشد حرف C و در غير اينصورت حرف D را چاپ كند.

80-   برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته مشخص كند آن حرف جزء حروف الفباي انگليسي است يا خير؟

81-   برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته مشخص كند آن حرف جزء ارقام  است يا خير؟

82-   برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته مشخص كند آن حرف بزرگ است يا كوچك ؟

83-   برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته مشخص كند آن حرف جزء عملگرهاي محاسباتي است يا خير ؟

84-   برنامه­اي بنويسيد كه يك عملگر گرفته مشخص كند آن عملگر جزء كدام دسته از عملگرهاست؟

85-   برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته و مشخص كند صدادار است يا خير؟

86-   برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته در صورتي كه حرف كوچك باشد حرف بزرگ آن را و در صورت بزرگ بودن حرف كوچك آن را چاپ كند.

87-   برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا بگيرد و پنجمين حرف بعد آن را چاپ كند.

88-   برنامه­اي بنويسيد كه دو حرف الفبا گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

89-   برنامه­اي بنويسيد كه سه حرف الفبا گرفته و آنها را به ترتيب چاپ كند.

90-   برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته و حروف بعد از آن تا آخر را چاپ كند.

91-   برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته و تمام حروف الفبا به جزء آن حرف را چاپ كند.

92-   برنامه­اي بنويسيد كه يك حرف الفبا گرفته و مشخص كند كه چندمين حرف الفبا مي­باشد.

93-   برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر گرفته و كد اسكي آنرا چاپ كند.

94-   برنامه­اي بنويسيد كه جدول كدهاي اسكي به همراه كاراكترهاي مربوطه را چاپ كند.

95-   برنامه­اي بنويسيد كه عدد n و يك حرف الفبا را گرفته و nامين حرف بعد از آن حرف را چاپ كند.

96-   برنامه­اي بنويسيد كه عدد n و يك حرف الفبا را گرفته و n حرف بعد از آن حرف را چاپ كند.

97-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد m, n گرفته و حروف الفبا از n تا mامين را چاپ كند.

98-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد گرفته و ب.م.م. و ك.م.م آنها را چاپ كند.

99-   برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد و يك عملگر گرفته و عملگر را بر روي دو عدد اعمال كرده و پاسخ را چاپ كند.

100-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك جدول ضرب 10*10 را چاپ كند.

101-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد به عنوان كد اسكي يك كاراكتر گرفته و كاراكتر مربوطه را چاپ كند.

102-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و اعداد قبل از آن تا صفر را چاپ كند.

103-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و مقسوم عليه­هاي آن و تعداد آنها را چاپ كند.

104-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و مشخص كند اول است يا خير؟

105-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و مشخص كند عدد تام(كامل) است يا خير؟

106-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و مقلوب آن را چاپ كند.

107-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و تعداد ارقام آن را چاپ كند.

108-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته مجموع و حاصلضرب ارقام آن عدد را چاپ كند.

109-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و توان دوم مقلوب عدد را چاپ كند.

110-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و توانهاي صفر تا پانزده آن عدد را چاپ كند.

111-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و فاكتوريل آن را چاپ كند.

112-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد اعشاري گرفته و قسمت صحيح و اعشاري آن را به صورت جدا از هم چاپ كند.

113-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد اعشاري گرفته و آنرا گرد كند.

114-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد اعشاري گرفته و سقف و كف آن را چاپ كند.

115-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد اعشاري گرفته و مقلوب آنرا چاپ كند.

116-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و ارقام آنرا به ترتيب چاپ كند.

117-                      برنامه­اي بنويسيد كه محتوي دو متغير را با استفاده از متغير كمكي و يك بار  بدون آن جابجا كند.

118-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك جمله گرفته و تعداد حروف آنرا چاپ كند.

119-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك جمله گرفته و تعداد كلمات آنرا چاپ كند.

120-                      برنامه­اي بنويسيد كه تعدادي عدد از ورودي خوانده و تعداد اعداد مثبت و منفي را چاپ كند.

121-                      برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد صحيح خوانده و آنها را به روش تفريق بر هم تقسيم كند.

122-                      برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد صحيح خوانده و آنها را به روش جمع  با هم ضرب كند.

123-                      برنامه­اي بنويسيد كه n جمله اول سري فيبوناچي را چاپ كند.

124-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و آنرا در مبناي دو نمايش دهد.

125-                      برنامه­اي بنويسيد كه عددي از يك تا هفت دريافت كرده و روز معادل با آنرا چاپ كند.

126-                      برنامه­اي بنويسيد كه ضرايب معادله درجه دوم را از ورودي خوانده و معادله را حل كند.

127-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و به تعداد آن * پشت سر هم چاپ كند.

128-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و به تعداد آن * ،هر يك بر روي يك خط چاپ كند.

129-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد و يك كاراكتر گرفته و به تعداد عدد، كاراكتر را چاپ كند.

130-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد گرفته و يك مربع به ابعاد عدد از * بسازد.

131-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك كاراكتر و دو عدد m, n گرفته و در موقعيت (m,n) كاراكتر را چاپ كند.

132-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك خط قطري با كاراكتر * بسازد.

133-                      برنامه­اي بنويسيد كه كاراكتر * بر روي يك خط حركت كند.

134-                      برنامه­اي بنويسيد كه كليه اعداد سه رقمي كه از دو طرف يكسان خوانده مي­شود را چاپ كند. مثل 121و 323 و747

135-                      برنامه­اي بنويسيد كه شماره ماه و روز را بگيرد و بگويد چندمين روز سال است؟

136-                      برنامه­اي بنويسيد كه يك عدد به عنوان چندمين روز سال گرفته و شماره ماه آن را چاپ كند.

137-                      برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و مشخص كند كه آيا اين اعداد در رابطه فيثاغورث صدق مي­كنند يا نه؟

138-                      برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و مشخص كند آيا اين سه عدد تشكيل مثلث مي­دهند يا خير؟

139-                      برنامه­اي بنويسيد كه سه عدد گرفته و مشخص كند آيا اين سه عدد تشكيل مثلث قائم الزاويه مي­دهند يا خير؟

140-                      برنامه­اي بنويسيد كه حالتهاي مختلف دوتايي كه حروف الفبا مي­توانند كنار هم قرار بگيرند را چاپ كند.

141-                      برنامه­اي بنويسيد كه دو عدد خوانده و عدد اول را به توان عدد دوم برساند.

142-                      برنامه­اي بنويسيد كه عدد n را گرفته و مجموع اعداد 1 تا n را چاپ كند.

143-                      برنامه­اي بنويسيد كه خروجي آن به صورت زير باشد.

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

اسلایدر

دانلود فیلم